Algemene voorwaarden

   • Inschrijving en betaling
    Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen. Het te betalen bedrag wordt eind september via automatische incasso geïnd.
     
   • Afmelden/restitutie
    Als een deelnemer afziet van deelname moet dit gemeld worden bij het stafhoofd van de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen.
    • Bij NIET afmelden geldt dat er geen restitutie van € 85,00 zal plaatsvinden.
    • Bij afmelden voor aanvang van Jumbo - Zonnenberg de Voetbaldagen zal er € 15,00 ingehouden worden voor administratiekosten en ontvangt men € 70,00 retour.
    • Als een deelnemer ziek is moet hij een doktersverklaring inleveren alleen dan kan hij/zij restitutie van inschrijfgelden krijgen. De bal en het tenue, wat is besteld kan dan nog tegen betaling van €50,00 afgenomen worden.
      
   • Instructies en gedragsregels
    De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen en de organiserende vereniging hanteren. Een deelnemer die medewerkers van, of overige deelnemers van de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen hinder of overlast bezorgt, kan door de organisatie van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten.
     
   • Aansprakelijkheid
    De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer. De Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Alle persoonlijke eigendommen blijven te aller tijde voor risico van de deelnemer. De Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

   • Overmacht
    Indien de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen: 
   • onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 60 deelnemers. De Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen dient de deelnemer minimaal één week vóór aanvang van het evenement hiervan in kennis te stellen. 
   • afgelasting door weersomstandigheden. Indien de deelnemer geen gebruik wil of kan maken van het geboden alternatief, of indien er geen enkel alternatief mogelijk is, zal er een restitutie van € 65,- plaatsvinden.|

 • Gevonden voorwerpen
  Gevonden voorwerpen worden na afloop van het evenement nog zeven dagen door de organiserende vereniging bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de vereniging gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 • Foto’s / Video’s
  Tijdens het evenement worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van de Jumbo - Zonnenberg Voetbaldagen promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het evenement kenbaar te maken.
Sponsoren